Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Vizitka

ZARJA KOVIS d.o.o.
Molkova pot 5

1241 KAMNIK

direktor Ivan Hribar, ing.

Matična številka: 5521483
Davčna številka: 26409569

Poslovni račun:

TRR pri banki Intesa Sanpaolo d.d.: SI56 1010 0003 9994 453

Družba ZARJA KOVIS d.o.o.,Kamnik je uvrščena v podskupino dejavnosti štev. 011320.

Vpis v sodni register: Družba Zarja Kovis d.o.o., Kamnik je bila vpisana v sodni register s Sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani Oddelek za gospodarsko sodstvo, Tavčarjeva 9, Srg 96/02791, Št.vložka 1/13239/00 dne 30.07.1996. Osnovni kapital družbe 190.014,19 EUR.

Družba je v 100% lasti zaposlenih.